fbpx

Talvisirkus-palkinto

TALVISIRKUS-PALKINTO SOLyCIRCO-FESTIVAALEILLA SAK­SASSA

Tanssiteat­teri Hur­jaru­uth jakaa vuosit­tain Win­ter Cir­cus Helsinki Award –palkin­non kan­sain­välisessä sirkuskil­pailussa Syltissä, Sak­sassa. Palkin­non luovut­taa Tanssiteat­teri Hur­jaru­uthin teat­ter­in­jo­htaja Arja Pet­ters­son ja palk­into sisältää kiin­ni­tyk­sen Hur­jaru­uthin Talvisirkuk­seen.
SOLyCIRCO-festivaali (Inter­na­tionales Fes­ti­val der Clowns und Artis­ten) ja alle 27-vuotiaille tarkoitettu sirkuskil­pailu on jär­jestetty vuodesta 2004, ja Talvisirkus-palkinto jaettu fes­ti­vaalilla vuodesta 2006. Lah­jakkaat nuoret sirkusartis­tit ympäri maail­man kil­pail­e­vat fes­ti­vaalilla yleisön ja kan­sain­välisen tuo­maris­ton edessä. Juryssä on mukana Suomesta Tanssiteat­teri Hur­jaru­uthin teat­ter­in­jo­htaja Arja Pet­ters­son, joka on tuonut nykysirkuk­sen Suomeen huip­pusu­osit­tu­jen Talvisirkusten myötä.
Fes­ti­vaali on sirkusken­tällä merkit­tävän ase­man saavut­tanut kyky­jenetsin­tä­ta­pah­tuma, jonne saa­puu alan agent­teja eri puo­lilta maail­maa. Fes­ti­vaalilla jae­taan palk­in­toja useissa eri kat­e­go­ri­oissa. Kil­pailun palk­in­toina jaet­tiin yhteensä 15.000 euroa. Lisäksi palk­in­toina on kiin­ni­tyk­siä useisiin tun­net­tui­hin sirkuk­siin, mm. Cir­cus Ron­callin tuotan­toon Sak­saan, Cirque Eloizeen Kanadaan sekä neljän kuukau­den kiin­ni­tys Hur­jaru­uthin Talvisirkuk­seen.

Fes­ti­vaalilla Win­ter Cir­cus Helsinki Award –palk­i­tut sirkus­taiteil­i­jat:

2007 Devlin Bogino (FRA)
2008 Akrobaatit Francesca Lis­sia (ITA) ja Celso Pereira (ESP)
2009 Fou­cauld Falguerolles (FRA)
2010 Char­lotte De La Bretèque (FRA)
2011 Antoine Nicaud (FRA)
2012 Flo­rent Lestage (CAN)
2013 Akrobaat­tiduo Tuk & Sofie (DEN)