Talvisirkus lyhyesti

Taiteel­lis­esti korkeata­soiset Talvisirkuk­set ovat nykysirkusta parhaim­mil­laan! Talvisirkuk­sen esi­in­tyjät ovat kan­sain­välisiä, monipuolisia ja huip­putaitavia sirkusartis­teja ja Talvisirkuk­sen orkeste­rina ovat vuosien var­rella toim­i­neet monet hienot kokoon­panot kuten Trio Bor­durka, Clean­ing Women, Niem­i­nen ja Lit­ma­nen, Valt­teri Pöy­hö­nen, Pet­teri Rajanti, Pelo­ton, Kuuku­mina sekä Tommi Lin­dell.

Kri­itikot ja kat­so­jat ovat rakas­ta­neet Talvisirkuk­sia, ja monilla on parinkymme­nen eri­laisen sirkuk­sen joukossa oma ehdo­ton suosikkinsa. Vuoden 2014 Talvisirkus Uni keräsi ennä­ty­syleisön, yli 30 000 kat­so­jaa. Arja Pet­terssonin ohjaama esi­tys veti Kaapelite­htaan Pan­nuhallin kat­somon täy­teen mar­raskuun alusta lop­pi­aiseen. Unen taianomaiseen maail­maan ehti matkata kaikki­aan 30 456 ihmistä. Saadun palaut­teen perus­teella esi­tys oli mm. ”huikea”, ”käsit­tämät­tömän taitava”, ”parasta ikinä.”

Tänä vuonna Talvisirkuk­sen huip­putek­i­jät ovat muistin mys­teerin kim­pussa. Esi­tyk­sen ohjaa Talvisirkus Unen ja lukuisia rakastet­tuja Talvisirkuk­sia ohjan­nut Arja Pet­ters­son. Lue lisää esi­tyk­sestä Talvisirkus Muisti.

Talvisirkus sopii koko per­heelle 3-vuotiaista ylöspäin. Myös aikuis­ryh­mät viihtyvät Talvisirkuk­sessa main­iosti. Ter­ve­tu­loa Talvisirkukseen!