Talvisirkuksen yleisötyö

OPETTAJAN MATERIAALI
Talvisirkus-esityksiin liittyvän opettajan materiaalin voit ladata täältä.

YLEISÖKESKUSTELUT TALVISIRKUKSEN YHTEYDESSÄ

Tanssiteatteri Hurjaruuth järjestää 1-4 yleisökeskustelua Talvisirkus-kauden aikana. 

Kiitos kaikille keskusteluihin osallistuneille, seuraavat keskustelut syyskaudella 2018!

SIRKUSTYÖPAJAT HURJARUUTHISSA TALVISIRKUS-KAUDELLA

Työpaja voi olla kestoltaan 1-2 tuntia, ja siinä voidaan keskittyä ryhmän toiveiden mukaan esim. permantoakrobatiaan, pari- ja ryhmäakrobatiaan tai tasapainoiluun ja jongleeraukseen. Tunnissa ei välttämättä ehdi oppia volttia, mutta kipinä sirkukseen saattaa hyvinkin syttyä: työpajassa sirkuksen maailmaan sukelletaan leikkimielellä ja omia rajoja kokeillen!

Sirkustyöpajaan tulemista suositellaan yhdessä Talvisirkus-esityksen kanssa, ja pajoja voi integroida myös muuhun opetukseen (esim. liikunta sekä muut taito- ja taideaineet, joulujuhlaesityksen valmistaminen jne).

Työpajoja järjestetään syksyllä kahdella viikolla päiväsaikaan (viikot 48 ja 49).

Pajat järjestetään Hurjaruuthin näyttämöllä ja sirkussalissa (Kaapelitehdas, A-rappu, 2. ja 5. kerros).

Tarjoushinta Talvisirkus-esityslipun ostaneille:

1 h työpaja, max. 14 lasta 90 €
2 h työpaja, max. 14 lasta 180 €
(Pelkät työpajat ilman esitystä 130/260 €)

YLI 14 HENGEN RYHMÄT JAETAAN KAHTIA. PAJOJA VOI OLLA YHTÄ AIKAA KAKSI, JOLLOIN ISOMMATKIN RYHMÄT PÄÄSEVÄT MUKAAN.

Kysy lisää työpajoista tai ilmoittaudu mukaan, puh. 09 565 7252 tai pisko.aunola(at)hurjaruuth.fi

Yleisötyö ja saavutettavuus

Hur­jaru­uthin oma sirku­sopinahjo Tont­tuk­oulu antaa tavoit­teel­lista sirku­sope­tusta neljänä päivänä viikossa, ryhmiä on niin taaperoille, isommille lapsille kuin aikuisillekin. Lisäksi Hur­jaru­uth tar­joaa ympäri vuo­den sirkus-, tanssi ja teat­ter­i­työ­pa­joja sekä koulu­tusta, ohjelmis­toko­htais­esti suun­nitel­tuja erikoistyö­pa­joja, keskuste­lu­ti­laisuuk­sia ja muuta yleisötyötä.

Myös monet eri­ty­is­ryh­mät ovat löytäneet Tanssiteat­teri Hur­jaru­uthiin, ja saavutet­tavu­u­teen ja esteet­tömyy­teen on kiin­nitetty paljon huomiota. Työ­pa­joi­hin ja esi­tyk­siin osal­lis­tuu huo­mat­tava määrä eri­ty­is­ryh­miä lap­sista van­huk­siin. Nykysirkus- ja tanssiteat­ter­iesi­tyk­set sovel­tu­vat hyvin kat­sot­tavaksi ja koet­tavaksi kaikille ryh­mille. Monille eri­ty­is­ryh­mille Talvisirkuk­sesta ja Hur­jaru­uthin muista esi­tyk­sistä on tul­lut jo monivuoti­nen perinne. Talvisirkuk­sen kat­so­mossa on kahdek­san pyörä­tuoli­paikkaa, Hur­jaru­uthin oma­lla stu­dionäyt­tämöllä viisi.