Talvisirkuksen yleisötyö

YLEISÖKESKUSTELUT TALVISIRKUKSEN YHTEYDESSÄ

Tanssiteatteri Hurjaruuth järjestää 1-4 yleisökeskustelua Talvisirkus-kauden aikana. Syksyllä 2014 Talvisirkus Uni -esityksen yhteydessä ja syksyllä 2015 Talvisirkus Matkalla -esityksen jälkeen järjestettiin neljä avointa yleisökeskustelua, joissa alustajina kuultiin teemaan perehtyneitä asiantuntijoita. Talvisirkus Muistin yhteydessä pidettiin to 1.12.2016 Suuri muisti-ilta, jossa keskustelemassa mm. muistamista ja unohtamista tutkinut Marja Saarenheimo.

Kiitos kaikille keskusteluihin osallistuneille!

SIRKUSTYÖPAJAT HURJARUUTHISSA TALVISIRKUS-KAUDELLA

Työpaja voi olla kestoltaan 1-2 tuntia, ja siinä voidaan keskittyä ryhmän toiveiden mukaan esim. permantoakrobatiaan, pari- ja ryhmäakrobatiaan tai tasapainoiluun ja jongleeraukseen. Tunnissa ei välttämättä ehdi oppia volttia, mutta kipinä sirkukseen saattaa hyvinkin syttyä: työpajassa sirkuksen maailmaan sukelletaan leikkimielellä ja omia rajoja kokeillen!

Sirkustyöpajaan tulemista suositellaan yhdessä Talvisirkus-esityksen kanssa, ja pajoja voi integroida myös muuhun opetukseen (esim. liikunta sekä muut taito- ja taideaineet, joulujuhlaesityksen valmistaminen jne).

Työpajoja järjestetään syksyllä kahdella viikolla päiväsaikaan (viikot 48 ja 49).

Pajat järjestetään Hurjaruuthin näyttämöllä ja sirkussalissa (Kaapelitehdas, A-rappu, 2. ja 5. kerros).

Tarjoushinta Talvisirkus-esityslipun ostaneille:

1 h työpaja, max. 14 lasta 90 €
2 h työpaja, max. 14 lasta 180 €
(Pelkät työpajat ilman esitystä 130/260 €)

YLI 14 HENGEN RYHMÄT JAETAAN KAHTIA. PAJOJA VOI OLLA YHTÄ AIKAA KAKSI, JOLLOIN ISOMMATKIN RYHMÄT PÄÄSEVÄT MUKAAN.

Kysy lisää työpajoista tai ilmoittaudu mukaan, puh. 09 565 7252 tai pisko.aunola(at)hurjaruuth.fi

Yleisötyö ja saavutettavuus

Hur­jaru­uthin oma sirku­sopinahjo Tont­tuk­oulu antaa tavoit­teel­lista sirku­sope­tusta neljänä päivänä viikossa, ryhmiä on niin taaperoille, isommille lapsille kuin aikuisillekin. Lisäksi Hur­jaru­uth tar­joaa ympäri vuo­den sirkus-, tanssi ja teat­ter­i­työ­pa­joja sekä koulu­tusta, ohjelmis­toko­htais­esti suun­nitel­tuja erikoistyö­pa­joja, keskuste­lu­ti­laisuuk­sia ja muuta yleisötyötä.

Myös monet eri­ty­is­ryh­mät ovat löytäneet Tanssiteat­teri Hur­jaru­uthiin, ja saavutet­tavu­u­teen ja esteet­tömyy­teen on kiin­nitetty paljon huomiota. Työ­pa­joi­hin ja esi­tyk­siin osal­lis­tuu huo­mat­tava määrä eri­ty­is­ryh­miä lap­sista van­huk­siin. Nykysirkus- ja tanssiteat­ter­iesi­tyk­set sovel­tu­vat hyvin kat­sot­tavaksi ja koet­tavaksi kaikille ryh­mille. Monille eri­ty­is­ryh­mille Talvisirkuk­sesta ja Hur­jaru­uthin muista esi­tyk­sistä on tul­lut jo monivuoti­nen perinne. Talvisirkuk­sen kat­so­mossa on kahdek­san pyörä­tuoli­paikkaa, Hur­jaru­uthin oma­lla stu­dionäyt­tämöllä viisi.